HebrewSpellingService/Bugs

אנא הוסיפו תיעוד של הבעייה. מתי זה קורה אצלכם? באילו תוכנות? איך הצלחתם לפתור את הבעייה? האם אתם מסוגלים לשחזר את הבעייה באופן עקבי? אם כן פרטו כיצד משחזרים את הבעייה.

בודק האיות נתקע על שפה מסוימת ואין אפשרות להחליף שפה

הגרסה הרשמית של בודק האיות יצאה — אנא התקינו גרסה זו ודווחו אם הבעיה עדיין מופיעה.

last edited 2003-10-31 13:57:22 by ניר סופר