MailApp/POP3

הגדרת חשבון POP3 ב Mail

  1. הגדרת חשבון POP3 ב Mail
  2. הגדרת החשבון
  3. הגדרות נוספות
    1. מחיקת הדעות מן השרת

הגדרת החשבון

כדי ליצור חשבון חדש יש לגשת אל תפריט Mail, לגשת ל Prefrences ושם ל Accounts, מצורף צילום מסך של החלון, באם טרם השתמשתם בתוכנה, הרשימה תהיה ריקה

w_acct.png

יש ללחוץ על Add Account, לגשת לכרטיסית Account Information ולהגדיר את הפרטים הבאים:

* בשדות User Name ו Password יש למלאות את שם המשתמש והסיסמה עבור חשבון הדואר, במידה וזהו חשבון הדואר אצל ספק האינטנט שלגם, שם המשתמש והסימה הם אותם אלה שאתם מתחברים איתם.

לאחר מכן יש ללחוץ על Options ולמלאות בשדה הראשון את כתבות שרת הדואר היוצא של הספק איתו אתם מתחברים ולאשר.

smtp_add.png

מצורף צילום מסך לדוגמא של הגדרות חשבון הדואר שלי באינטרנט זהב:

pop_acct.png

הגדרות נוספות

מחיקת הדעות מן השרת

מומלץ מאוד לבדוק את הגדרה זו בכרטיסית Advanced ולהתאים אותה לצרכים שלכם, למשל התאימה ההגדר שההודעה תמחק משרת הדואר רק לאחר שאני מעברי אותה מתקיית ה Inbox.

pop_adv.png


דפים קשורים

MailApp

last edited 2003-08-02 12:12:03 by 80